Book PRATHI POOVANKOZHI
Book PRATHI POOVANKOZHI

പ്രതി പൂവൻകോഴി

99.00 84.00 15% off

In stock

Author: Unni R. Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications Pages: 85
About the Book

നാടോടിക്കഥയുടെ ആധുനികമായ ആഖ്യാനവൈഭവത്തോടെ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയെ ഒരെഴുത്തുകാരൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ ഭാവനാസൃഷ്ടിയിലൂടെ.

ഉണ്ണി ആർ. എഴുതിയ ആദ്യ നോവൽ

The Author

You're viewing: PRATHI POOVANKOZHI 99.00 84.00 15% off
Add to cart