Book PRAPANCHAMAHAKADHA
Book PRAPANCHAMAHAKADHA

പ്രപഞ്ചമഹാകഥ

560.00 476.00 15% off

Out of stock

Browse Wishlist
Author: BILL BRYSON Category: Language:   MALAYALAM
Publisher: DC Books
Specifications
About the Book

എല്ലാ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളുടെയും ലഘുചരിത്രം

ബിൽ ബ്രൈസൺ

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിശയലോകത്തു കൂടി ആഹ്ലാദജനകമായൊരു യാത്രാവിവരണം. മഹാവിസ്ഫോടനം മുതൽ മനുഷ്യസംസ്കൃതിയുടെ ഉദയം വരെയുള്ള പ്രപഞ്ചചരിത്രം സരളമായി, അതിമധുരമായി, രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ബിൽ ബ്രൈസൺ. വില്പനയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച ജനപ്രിയ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനം.

പരിഭാഷ: വി. ടി. സന്തോഷ് കുമാർ

The Author