Book PRABHATHA MANANANGAL
Book PRABHATHA MANANANGAL

പ്രഭാത മനനങ്ങൾ

290.00 232.00 20% off

Out of stock

Browse Wishlist
Author: Osho Category: Language:   Malayalam
ISBN: Publisher: SILENCE-KOZHIKODE
Specifications
About the Book

ധ്വാനോത്സവം

“ഒരു ബുദ്ധന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കടന്നുകയറി ചെല്ലുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം അപഗ്രഥനമല്ല,
വാദപ്രതിവാദവുമല്ല, ചർച്ചചെയ്യലുമല്ല. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അദ്ദേഹവുമായി ഒരു ഭാവലയത്തിൽ വീഴലാണ്, അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഒരു സ്വരച്ചേർച്ചയിൽ, ഒരു ഭാവെക്യത്തിൽ
എത്തിച്ചേരലാണ്. ആ സ്വരച്ചേർച്ചയിൽ, ആ ഒന്നായിത്തീരലിൽ, ഒരുവൻ ഗുരുവചനങ്ങളുടെ ഉള്ളറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദവും,
ഒരു സ്വരവും കേൾക്കുകയില്ല; അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, തികഞ്ഞ നിശ്ശബ്ദതയായിരിക്കും, അത് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഗുരുവിനെ ഗ്രഹിക്കൽ. ”
ഈ പുസ്തകം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഓഷോ
– നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു: ഓരോ ദിവസത്തെയും ഭാഗങ്ങൾ രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾതന്നെ, മനസ്സ് ദിവസേനയുള്ള മറ്റു പ്രവ്യത്തികളിൽ
വ്യാപ്യതമാകുന്നതിനുമുമ്പ് വായിക്കുക, അവയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക..

 

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.