Book PRABHATHA MANANANGAL
Book PRABHATHA MANANANGAL

പ്രഭാത മനനങ്ങൾ

290.00 246.00 15% off

In stock

Author: Osho Category: Language:   Malayalam
ISBN: Publisher: SILENCE-KOZHIKODE
Specifications
About the Book

ധ്വാനോത്സവം

“ഒരു ബുദ്ധന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കടന്നുകയറി ചെല്ലുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം അപഗ്രഥനമല്ല,
വാദപ്രതിവാദവുമല്ല, ചർച്ചചെയ്യലുമല്ല. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അദ്ദേഹവുമായി ഒരു ഭാവലയത്തിൽ വീഴലാണ്, അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഒരു സ്വരച്ചേർച്ചയിൽ, ഒരു ഭാവെക്യത്തിൽ
എത്തിച്ചേരലാണ്. ആ സ്വരച്ചേർച്ചയിൽ, ആ ഒന്നായിത്തീരലിൽ, ഒരുവൻ ഗുരുവചനങ്ങളുടെ ഉള്ളറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദവും,
ഒരു സ്വരവും കേൾക്കുകയില്ല; അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, തികഞ്ഞ നിശ്ശബ്ദതയായിരിക്കും, അത് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഗുരുവിനെ ഗ്രഹിക്കൽ. ”
ഈ പുസ്തകം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഓഷോ
– നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു: ഓരോ ദിവസത്തെയും ഭാഗങ്ങൾ രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾതന്നെ, മനസ്സ് ദിവസേനയുള്ള മറ്റു പ്രവ്യത്തികളിൽ
വ്യാപ്യതമാകുന്നതിനുമുമ്പ് വായിക്കുക, അവയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക..

 

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Add a review

You're viewing: PRABHATHA MANANANGAL 290.00 246.00 15% off
Add to cart