Book ODINJA CHIRAKUKAL
Book ODINJA CHIRAKUKAL

ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകൾ

85.00 72.00 15% off

Out of stock

Author: Khalil Gibran Category: Language:   MALAYALAM
Specifications
About the Book

ഖലീൽ ജിബ്രാൻ

‘ഒടിഞ്ഞ ചിറകുകൾ’-
ഓരോ വാക്കിലും
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
പ്രണയത്തിന്റെ
അനേകമനേകം ഋതുക്കളെ
സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്
ലബനോണിന്റെ പ്രവാചക കവി.

ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ
ആത്മാംശമുള്ള നോവൽ

പരിഭാഷ: എം. സാജിത

The Author