Book 100 MYSTIC KATHAKAL
Book 100 MYSTIC KATHAKAL

100 മിസ്റ്റിക്‌ കഥകൾ

200.00 160.00 20% off

In stock

Author: HUSRATH INAYATH KHAN Category: Language:   Malayalam
Publisher: Mathrubhumi
Specifications
About the Book

ഹസ്രത്ത് ഇനായത് ഖാൻ

പുനരാഖ്യാനം

സലാം എലിക്കോട്ടിൽ

സൂഫി ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുവായി പാശ്ചാത്യലോകത്തും സുപരിചിതനായ ഹസത്ത് ഇനായത് ഖാന്റെ കൃതികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരുക്കിയ കഥകളുടെ സമാഹാരം.
അയ്യായിരം വർഷത്തെ മാനവചരിത്രവും പുരാവൃത്തങ്ങളും ഭാരതീയ ഇതിഹാസങ്ങളും സൂഫി കൃതികളും കഥകൾക്ക് പശ്ചാത്തലമാകുന്നു.
ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ആത്മീയാനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന 100 കഥകൾ.

The Author

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You're viewing: 100 MYSTIC KATHAKAL 200.00 160.00 20% off
Add to cart